Personlig service ger tillgänglighet!

Välkomna till Göteborgs Kemanalys! Laboratoriet ligger lätt tillgängligt från genomfartsleden i Kungsten, Göteborg. Vi erbjuder en hög servicenivå och kan vid behov utföra analyser snabbt. Vi erbjuder också rådgivning, resultatsammanställningar och utvärderingar. Vi är lätta att nå via telefon och mail, se Kontakt.

Rutinmässigt är laboratoriet inriktat på analys och miljökaraktärisering av förorenat vatten. Kemanalys är ackrediterade enligt ISO 17025 av SWEDAC som borgar för en hög analyssäkerhet hos mer än 30 parametrar i framförallt avloppsvatten. Tillsammans med DGE utförs också provtagningar av miljöprover. Vi utför dessutom särskilda mindre specialtester och bedömning av t.ex. bilvårdsprodukter. Ta kontakt med laboratoriets personal för diskussion om upplägg och utvärdering.

Karaktärisering av avloppsvatten och kontroll av reningsanläggningar

Vi utför analyser för karaktärisering av ditt avloppsvatten. För många av våra kunder har vi avtal om sammanställningar av månads- och årsmedelvärden och kontroller mot alarmnivåer. Kontakta oss så hjälper vi dig att sätta upp en rapportering som passar din verksamhet. Vi förmedlar även analyser av specialämnen och ger dig råd om vilka parametrar som svarar på dina frågeställningar bäst. För flera av våra kunder gör vi tillsammans med DGE, utredningar för att formulera åtgärdsprogram som optimerar din reningsanläggning vid överskridanden eller driftstörningar.

Kontroll av fordonstvättar

Riktvärdena på föroreningar i utgående vatten vid fordonstvättar har nyligen skärpts. Mängderna tillåtna föroreningar är låga och kraven på provtagningsproceduren är stora. Analyskraven innefattar COD BOD pH oljeindex och metaller. Vi rapporterar enligt myndigheternas krav och kan hjälpa dig med din egenkontroll.
Vi utför också provtagning och kontroll av båttvättar.

Belastningsförsök

Kemanalys, är unika på marknaden då det gäller att genomföra kontroll av typen belastningsförsök enligt IVL-metod II. Belastningsförsöket sker i enligt med ett av delkraven för miljövänliga bilvårdsprodukter listade av Naturskyddsföreningen Kemikaliesvepet.

För en heltäckande bedömning av dina bilvårdsprodukter enligt Kemikalisvepets – checklista för konsulter, kontakta DGE miljökonsult Malin Karlsson som är en av de konsulter som står bakom bedömningen av bilvårdsprodukterna och som är godkänd av Naturskyddsföreningen.

Aktuellt

Ackreditering av anjoner på Kemanalys

Kemanalys är nu ackrediterad för anjoner i rökgaser och vatten. Ni kan nu skicka era prover med absorptionslösning från rökgasmätningar till oss för en ackrediterad analys av fluorid, klorid och sulfat med låga rapporteringsgränser. Dessutom har vi möjlighet att analysera vatten med avseende på anjoner. Kontakta lab för ytterligare information och prisuppgifter tel 031- 53 01 70

Gästrike Vatten

Göteborgs Kemanalys utför nu vattenanalyserna i ett systematiskt uppströmasarbete för Gästrike Vatten.

I Gävle centralort finns två reningsverk och man vill möta skärpta villkor för avloppsrening och slam uppnå en god spillvattenhantering med låg miljöpåverkan.

För att åstadkomma detta kartläggs inkommande vatten i ett hundratal delströmmar för att identifiera problemströmmar så att effektiva åtgärder kan sättas in. DGE och Ramböll utför provtagning och utvärdering av dessa delströmmar under hösten.

För mer information om projektet, kontakta gärna Per Ivarsson på Göteborgs Kemanalys.

 

Göteborgs Kemanalys är ackrediterade enligt ISO 17025. Detta innebär att laboratoriet uppfyller de kvalitetskrav som anges i denna internationella standard. Varje analysmetod har individuella kontroller som säkerställer spårbarhet och att resultaten ligger inom angiven mätosäkerhet. Laboratoriets kvalitet kontrolleras regelbundet av oberoende externa bedömare från ackrediteringsorganet SWEDAC som gäller i alla länder som är anslutna till IAF (International Accreditation Forum). C:a 80 länder i alla världsdelar är anslutna till IAF vilket har stor betydelse för internationella handelsrelationer.